CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG – KHÁNH HÒA NĂM 2017

Thứ ba - 04/04/2017 08:32
 Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ I (2017-2022) ra mắt
 Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ I (2017-2022) ra mắt
      
CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN
 NHA TRANG – KHÁNH HÒA NĂM 2017
   (Số:  08/CT – HHBĐS, ngày 02 tháng 04 năm 2017)
             
             Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo Quyết định số:786/QĐ-UBND, ngày 27/3/2017 và Phương hướng hoạt động của Hiệp hội, nhiệm kỳ I (2017-2022) đã được Đại hội Hiệp hội thông qua;
          Căn cứ Nghị quyết Đại hội toàn thể số 01/NQ-ĐH, ngày 12/3/2017 của Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội Nha Trang – Khánh Hòa, nhiệm kỳ I (2017-2022);
Căn cứ nhu cầu thực tiễn của việc xây dựng Hiệp hội và kết quả hoạt động của các doanh nhân, doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua.
Trên cơ sở đó Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa đề ra nội dung chương trình hoạt động trọng tâm của Hiệp hội năm 2017 như sau:
          I – Tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên.
          1. Ban Thường Trực Hiệp hội triển khai kế hoạch đi nắm bắt tình hình thực tế ở các công ty, doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội, để làm cơ sở giúp BCH Hiệp hội ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên đi đúng hướng, hiệu quả và tuân theo pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          2. Thành lập đoàn của Hiệp hội đến làm việc với Thường trực UBND tỉnh và Thành phố, các Sở, ban, ngành, tổ chức Hội nghề nghiệp của tỉnh, các cơ quan Thường trú của Trung ương tại Khánh Hòa có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội để tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho Hiệp hội;
        3. Quan hệ với các tổ chức ngân hàng tạo điều kiện và có cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp bất động sản được hỗ trợ các nguồn vốn ưu đãi từ các dự án của các tổ chức nước ngoài, Trung ương và địa phương;
         4. Tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, hội viên về các nội dung liên quan đến yêu cầu cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh của cán bộ, hội viên;
         5. Triển khai kế hoạch thành lập Sàn giao dịch Bất động sản của Hiệp hội nhanh chóng đi vào hoạt động;                                      6. Định hướng xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hội viên; tổ chức xúc tiến thương mại, hội thảo, tham quan giao lưu học tập kinh nghiệm với các tổ chức Hội, Câu lạc bộ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm tiếp xúc và mở rộng thị trường cho hội viên. Ban Thường trực dự kiến vào cuối tháng 5 (28/5/2017), sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề về “Thị trường bất động sản” sẽ có kế hoạch cụ thể.
        7. Xây dựng văn hóa doanh nhân, tuyên truyền vận động hội viên tích cực phát triển doanh nghiệp trên cơ sở thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện giữ vững uy tín của doanh nghiệp trên thị trường và xây dựng uy tín của tổ chức Hiệp hội trong xã hội; luôn tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng;
      8. Triển khai thành lập và đưa vào hoạt động Website của Hiệp hội theo đúng quy định pháp luật để kịp thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Hiệp hội và tạo điều kiện cho các hội viên giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau và quảng cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
          II – Xây dựng tổ chức và phát triển Hội:
          1. Quán triệt và triển khai đến từng hội viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I (2017-2022) của Ban Chấp hành; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành  và Quy chế quản lý tài chính & Tài sản của Hiệp hội;
          2. Chỉ đạo các hội viên của Hiệp hội nghiên cứu kỹ Điều lệ và Phương hướng hoạt động của Hiệp hội, nhiệm kỳ I (2017-2022) nhất là đối với những hội viên vừa qua không có điều kiện dự đại hội và những hội viên mới tham gia Hiệp hội sau đại hội;
          3. Xây dựng BCH Hiệp hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo đúng nghị quyết của BCH đề ra và thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Hiệp hội; tiếp tục tăng cường củng cố ổn định tổ chức, biên chế BCH, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên BCH theo từng chức danh, phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng ủy viên.;
         4. Tiếp tục soạn thảo các Quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hiệp hội quản lý như Văn phòng Hiệp hội, các Ban Chuyên môn, các Chi hội và các Sàn giao dịch (nếu được thành lập;
           5. Tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn, động viên hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, tích cực sản xuất kinh doanh giỏi, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
          6. Tổ chức tốt các hoạt động nhằm xây dựng và củng cố tổ chức Hiệp hội; tích cực phát triển hội viên mới, phấn đấu cuối năm 2017 phát triển thêm 15 hội viên;
          7. Chấp hành tốt công tác sơ, tổng kết, thi đua khen thưởng theo quy định, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
            III – Tích cực Hoạt động tình nghĩa vì cộng đồng.    
         1. Định hướng, tổ chức cho hội viên tích cực tham gia các chương trình cứu trợ cấp bách của xã hội như: Cứu trợ đồng bào lũ, lụt, thiên tai, bệnh tật, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa...giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều biện pháp thiết thực;                                                                                                                                             2. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương; tăng cường vận động các hội viên và các doanh nghiệp ngoài tổ chức Hiệp hội ủng hộ quỹ vì người nghèo của Hiệp hội.
            IV – Chú trọng quan tâm đến đời sống hội viên:
          1. Từng hội viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh và làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm cho con em hội viên của Hiệp hội;
         2. Tiến hành gặp mặt truyền thống hàng năm để động viên, khích lệ hội viên; tổ chức các cuộc du lịch, tham quan tạo môi trường cho các hội viên có điều kiện gần gũi thân thiết, chia sẻ những khó khăn và những vui buồn trong cuộc sống;
         3.  Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho hội viên, thăm hỏi sức khỏe hội viên và gia đình của họ, nhất là những lúc gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật…
          V. Huy động mọi tiềm năng trong và ngoài Hiệp hội để gây quỹ Hiệp hội.
          1. Để có kinh phí trang trải cho các hoạt động của Hiệp hội, Ban Chấp hành hiệp hội phải tổ chức, chỉ đạo sát sao đến từng cán bộ, hội viên phát huy mọi tài năng, sáng tạo trong việc gây quỹ Hiệp hội đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền cho mọi người trong và ngoài Hiệp hội tích cực đóng góp ủng hộ quỹ Hiệp hội;
         2. Các hội viên phải gương mẫu đóng hội phí, lệ phí kịp thời, đúng quy định, có trách nhiệm hàng năm tự nguyện tài trợ tiền hoặc bằng vật chất cho Hiệp hội, nhất là khi Hiệp hội tổ chức các sự kiện quan trọng cần chi tiêu nhiều.
          3. Hiệp hội cần thành lập một Ban vận động tài trợ do Phó Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng ban để điều hành hoạt động tài trợ có hiệu quả nhất.
          4. Ban Chấp hành giao cho Ban Thường trực Hiệp hội nghiên cứu, xem xét khai thác các tiềm năng sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực mà Hiệp hội có thể đảm nhận được để tạo ra nguồn thu chính đáng, vững chắc cho quỹ của Hiệp hội, nhất là tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương.
          Những nội dung trọng tâm Chương trình hoạt động của Hiệp hội năm 2017. Ban Chấp hành yêu cầu mọi cán bộ, hội viên Hiệp hội nghiên cứu kỹ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
                                                                      CHỦ TỊCH
 
                                                                            Đã ký


                                                                  Nguyễn Xuân Thùy
 
 
 

Tác giả bài viết: nhatrang-khrea

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời khuyên Tài chính

Quá trình thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha trang - Khánh Hòa

     Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến kích phát triển   doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhờ đó, nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân có chuyển biến tích cực, nhiều cấp...

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay315
  • Tháng hiện tại7,304
  • Tổng lượt truy cập593,272
Kinh doanh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Hiệp hội bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa qua kênh thông tin nào?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin Bất động sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây