Quy chế Tài chính & Tài sản, nhiệm kỳ I (2017-2022)

Thứ ba - 04/04/2017 21:30
Quy chế Tài chính & Tài sản, nhiệm kỳ I (2017-2022)
            
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
CỦA HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG – KHÁNH HÒA
nhiệm kỳ I (2017-2022)
( Quyết định: Số : 10 /QC - HHBĐS, ngày 02  tháng 4 năm 2017 )
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1. Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa là tổ chức nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính, tự cân đối thu, chi trên cơ sở hội phí, lệ phí do hội viên đóng góp và các nguồn thu hợp pháp.  
          Điều 2. Quy chế này quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu và biện pháp thực hiện áp dụng thống nhất trong Hiệp hội. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản tại ngân hàng, thực hiện chế độ quyết toán theo quy định và hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính.
          Điều 3. Quy chế này được xây dựng và tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, công bằng và thống nhất trong toàn Hiệp hội dưới sự điều hành, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan nhằm phát huy tinh thần làm chủ tập thể của hội viên trong quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản của Hiệp hội.
 
Chương II
 QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN THU
          Điều 4. Nguồn thu nhập của Hiệp hội bao gồm các khoản sau: 
          1. Hội phí hàng năm do hội viên đóng góp.
          2. Tài trợ của hội viên, các tổ chức, cá nhân ngoài Hiệp hội.
          3. Các khoản thu do hoạt động của Hiệp hội tạo ra.
          4. Các khoản thu hợp pháp khác.
          Điều 5. Hội phí:
          Hội phí là nguồn thu thường xuyên của Hiệp hội do hội viên đóng góp; mức thu hội phí do BCH quyết định trên cơ sở nghị quyết của đại hội hoặc hội nghị hội viên hàng năm, có thể điều chỉnh theo quyết định của BCH, tùy theo tình hình cụ thể hàng năm.
          Thời gian đóng hội phí trong tháng 1 hàng năm, nộp trực tiếp cho kế toán Văn phòng Hiệp hội hoặc chuyển qua tài khoản Hiệp hội.
         Điều 6. Mức thu hội phí, lệ phí.
          Hiệp hội Thống nhất quy định thu hội phí đối với hội viên hàng năm là 1.000.000 đồng/hội viên cá nhân/năm và 5.000.000 đồng/hội viên tổ chức/năm.  
          Các khoản thu của Hiệp hội được phép gửi ngân hàng nhưng phải bảo đảm có một lượng tiền mặt để chi thường xuyên cho các hoạt động của Hiệp hội, do Ban Thường trực quy định.
 
    Chương III
 QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN CHI
         Điều 7. Các khoản chi bao gồm:
           1. Chi cho các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội:
          a) Chi các hoạt động của Hiệp hội, Ban Chấp hành và Ban thường trực Hiệp hội;
          b) Chi phí công tác hành chính Văn phòng của Hiệp hội;
          c) Chi lương, phụ cấp, các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước cho những người làm việc chuyên trách và hợp đồng; chi công tác phí, phụ cấp trách nhiệm cho chuyên viên, cộng tác viên, các Ban làm việc cho Hiệp hội;
          d) Chi mua sắm trang thiết bị, vật chất kỹ thuật, văn phòng phẩm...cần thiết cho Hiệp hội và Thiết kế, vận hành Website, mua tạp chí, sách báo, xây dựng bản tin thường kỳ và chuyên đề, thông tin trên báo đài, truyền hình, điều tra thu thập tài liệu…;
          e) Chi xúc tiến thương mại, sàn giao dịch theo các chương trình, kế hoạch được duyệt;
          f) Chi cho công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, hội viên;
          g) Chi phí giao dịch, tiếp khách, hội họp.
          2. Chi khen thưởng cán bộ, hội viên của Hiệp hội.
          3. Chi các hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa, thể thao.
          4. Các khoản chi cần thiết khác.
          Điều 8. Nguyên tắc chi tiêu.
          Việc chi tiêu phải bảo đảm nguyên tắc hợp lý, hợp lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, quy chế tài chính, quy định chi tiêu và dự toán thu, chi hàng năm của Hiệp hội; các khoản chi phải có lưu chứng từ, hóa đơn theo quy định hiện hành của Bộ tài chính.
         Điều 9. Quy định mức chi cụ thể một số trường hợp sau:
         1. Chi lương, phụ cấp:
Hiện nay trước mắt theo yêu cầu nhiệm vụ của Hiệp hội cần chi lương cho các chức danh sau:
       - Chức danh chuyên trách Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội;
       - Chuyên viên Văn phòng;
Mức chi do Ban Thường trực đề xuất với BCH Hiệp hội để quyết định.
        2. Khoản chi công tác xã hội.
       Đây là khoản chi cho hoạt động tình nghĩa, từ thiện, ủng hộ bão lụt… căn cứ vào tình hình cụ thể và khả năng kinh phí của Hiệp hội, Ban thường trực chịu trách nhiệm trước BCH bàn bạc thống nhất quyết định chi cho đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả nhất.
        3. Khoản chi khen thưởng hội viên có thành tích xuất sắc:                                  Ban thường trực Hiệp hội căn cứ vào khả năng kinh phí của Hiệp hội để có mức chi cho khen thưởng phù hợp hàng năm, nhưng tối thiểu cũng phải bằng 50% trở lên so với mức chi khen thưởng theo Luật thi đua khen thưởng hiện hành của Chính phủ.
       4. Khoản chi thăm hỏi hội viên.
Bao gồm chi thăm hỏi hội viên gặp khó khăn như: ốm đau, tai nạn phải đi viện không quá 600.000 đồng/lần; phúng viếng người thân hội viên mất (Bố, mẹ, vợ, con) 500.000 đồng;
       5. Chi các hoạt động đột xuất.
 Ban thường trực Hiệp hội họp thống nhất chi đột xuất cho phù hợp đối với từng công việc cụ thể sau đó báo cáo với Ban Chấp hành Hiệp hội trong phiên họp gần nhất. Trường hợp không họp được Ban Thường trực, để chi kịp thời giải quyết công việc, chủ tài khoản chịu trách nhiệm quyết định chi, sau đó báo cáo với Ban Thường trực trong hội nghị gần nhất.
Chương III
MUA SẮM, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN
          Điều 10. Mua sắm tài sản.
          Tài sản của Hiệp hội được mua sắm từ các các nguồn thu nhập của Hiệp hội hoặc do các tổ chức cá nhân ủng hộ. Tài sản chỉ nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động cần thiết của Hiệp hội.
          Điều 11. Quản lý và sử dụng tài sản.
          Quản lý và sử dụng tài sản phải phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. Văn phòng Hiệp hội phải mở sổ theo dõi tài sản của Hiệp hội về số lượng, chất lượng và giá trị; phải được báo cáo công khai trước đại hội và hội nghị thường kỳ. Mọi hư hỏng, mất mát tài sản, phải xác định rõ nguyên nhân, nếu thuộc trách nhiệm cá nhân thì cá nhân phải đền bù theo quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp thuộc nguyên nhân khách quan, trình hội nghị hội viên xin ý kiến xử lý.
          Khi giải thể, toàn bộ tài sản của Hiệp hội phải được kiểm kê, đánh giá lại và thanh lý theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội.
          Điều 12. Văn phòng Hiệp hội được quyền:
          Mua sắm tài sản theo kế hoạch được duyệt, thay đổi cơ cấu tài sản, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm sử dụng có hiệu quả tài sản phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội nếu thu hồi đủ giá trị còn lại của tài sản. Trường hợp dự kiến không thu hồi đủ giá trị còn lại, phải có sự phê duyệt của BCH; tiền thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản được bổ sung vào nguồn kinh phí mua sắm tài sản của Hiệp hội.
         
Chương IV
 QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
          Điều 13. Trách nhiệm Chủ tịch Hiệp hội.
          1. Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp tài chính của Hiệp hội, chủ tài khoản tại các ngân hàng mà Hiệp hội gửi tiền, ký duyệt các khoản chi phí, các phiếu thu, phiếu chi và các báo cáo tài chính. Chủ tịch có thể ủy quyền cho Tổng Thư ký cùng đứng tên chủ tài khoản để giải quyết tài chính khi Chủ tịch đi vắng. Tổng thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về các nội dung thu, chi đã ký.
         2. Chủ tài khoản có quyền quyết định chi cho các hoạt động của Hiệp hội không quá 20 triệu đồng (trong trường hợp cần thiết) sau đó báo cáo với Ban thường trực Hiệp hội trong thời gian gần nhất; nếu chi trên 20 triệu đồng phải thông qua Ban thường trực Hiệp hội; các khoản chi phải có lưu chứng từ, hóa đơn theo quy định hiện hành của Bộ tài chính.
          Điều 14. Trách nhiệm của Văn phòng và Tổng Thư ký Hiệp hội.
          Hàng năm, Văn phòng Hiệp hội xây dựng kế hoạch, lập dự toán thu, chi theo nội dung quy định tại Chương II và Chương III Quy chế này và trên nguyên tắc cân đối tài chính, phù hợp với tình hình thực tế và chương trình hoạt động của Hiệp hội hàng năm. Dự toán thu chi phải được BCH phê duyệt.
          Tổng Thư ký Hiệp hội phải điều hành thu, chi theo đúng dự toán đã được duyệt; mọi khoản thu, chi ngoài dự toán phải trình BCH Hiệp hội phê duyệt trước khi thực hiện. Ban Chấp hành xin ý kiến các hội viên liên quan tới khoản thu, chi ngoài dự toán.
          Điều 15. Trách nhiệm của Kế toán Hiệp hội.
          Kế toán Hiệp hội có nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác kế toán của Văn phòng; kiểm tra theo dõi các nguồn thu, chi, lập báo cáo, thống kê, báo cáo quyết toán theo quy định của Nhà nước; kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính của các đơn vị trực thuộc Hiệp hội (nếu có).
          Điều 16.  Công tác báo cáo và kiểm tra tài chính.
          Kết thúc năm tài chính, Văn phòng Hiệp hội phải lập báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban Kiểm tra Hiệp hội tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, năm, kiểm tra đột xuất hoặc theo chuyên đề theo yêu cầu của BCH. Báo cáo quyết toán tài chính phải được BCH phê duyệt trước khi trình đại hội nhiệm kỳ hoặc hội nghị hội viên thông qua. Tổng Thư ký có trách nhiệm giải trình các yêu cầu chất vấn của hội viên.
          Việc duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm trước và dự toán thu, chi năm sau được thực hiện trong tháng 1 hàng năm.
 
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          Điều 16. Các ủy viên BCH, Văn phòng Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.
          Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì không còn phù hợp, quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung sau khi thông qua BCH Hiệp hội để phù hợp với quy định mới của Nhà nước và của Hiệp hội.
 
                                                               TM. BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI
                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                           
                                                                                   Đã ký
 
                                                                            Nguyễn Xuân Thùy
 

Tác giả bài viết: Văn phòng Nhatrang-khrea.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời khuyên Tài chính

Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019

 Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019, thời điểm thuận lợi đầu tư bất động sản Bắc Nha Trang Nhìn lại thị trường bất động sản Nha Trang vài năm trở lại đây, có thể thấy khu vực trung tâm đang dần trở nên quá tải bởi đô thị hóa, trong khi đó, sự phát triển của ngành du lịch đòi hỏi...

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay434
  • Tháng hiện tại7,423
  • Tổng lượt truy cập593,391
Kinh doanh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Hiệp hội bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa qua kênh thông tin nào?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin Bất động sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây