QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  CỦA BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG - KHÁNH HÒA, NHIỆM KỲ I (2017 – 2022)

Thứ ba - 04/04/2017 09:12
Bí thư Tỉnh ủy - Lê Thanh Quang tặng hoa cho các thành viên Hiệp hội
Bí thư Tỉnh ủy - Lê Thanh Quang tặng hoa cho các thành viên Hiệp hội
    
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
 CỦA BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG - KHÁNH HÒA, NHIỆM KỲ I (2017 – 2022)
                        (Số :  9 /QC - HHBĐS  , ngày 02  tháng 04 năm 2017)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
          Quy chế này quy định về trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa.
          Điều 2. Cơ cấu của Ban Chấp hành.
          Ban Chấp hành (BCH) gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các ủy viên do đại hội bầu chọn theo nhiệm kỳ của đại hội đã được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận theo Quyết định số 787/QĐ-UBND, ngày 27/3/2017.
          Điều 3. Cơ cấu của Ban Thường trực.
          Ban Thường trực (BTT) gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký do BCH bầu chọn.
          Điều 4. Cơ quan giúp việc cho Ban Chấp hành và Ban Thường trực.
          1. Văn phòng Hiệp hội là đơn vị giúp việc cho BCH và BTT thực hiện công việc hành chính tổng hợp, kế toán tài chính của Hiệp hội, thu thập và cung cấp thông tin phục vụ các cuộc hội họp của BCH và BTT;
          2. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế của BCH thông qua và độc lập nghiệp vụ, có nhiệm vụ kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội; kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của đại hội; kiểm tra về tài chính, tài sản; nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với Hiệp hội; báo cáo kết quả kiểm tra và giải quyết trước BCH và trước đại hội.
 
Chương II
  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH
 
          Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành.
          Theo Điều lệ Hiệp hội, nhiệm vụ và quyền hạn của BCH được quy định như sau:
          1. Cụ thể hóa nghị quyết của đại hội Hiệp hội và đề ra những biện pháp để thực hiện nghị quyết của đại hội;
          2. Ra nghị quyết về chương trình công tác và dự toán, quyết toán các khoản thu, chi hàng năm của Hiệp hội;
          3. Quyết định cơ cấu tổ chức và bộ máy của Hiệp hội; bầu cử và bãi miễn các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội sau đây: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó tổng Thư ký theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          4. Bầu bổ sung các ủy viên BCH theo quy định của Điều lệ Hiệp hội nhưng không quá ½ (một phần hai) số ủy viên BCH Hiệp hội hiện có tại thời điểm bổ sung;
          5. Bãi miễn chức danh ủy viên Ban Thường trực hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          6. Quyết định triệu tập đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường, hội nghị thường niên và chuẩn bị các vấn đề liên quan cho đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường, hội nghị thường niên của Hiệp hội hoặc các vấn đề khác nếu được đại hội ủy quyền cho phép theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và phù hợp với các quy định của pháp luật;
          7. Quyết định phê duyệt về cơ cấu tổ chức và hoạt động cũng như bố trí nhân sự phụ trách của các Ban Chuyên môn, các Bộ phận Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          8. Xét kết nạp, khai trừ, khen thưởng, kỷ luật hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          10. Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ sở, các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội và giữa các hội viên của Hiệp hội;
          11. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hiệp hội và hội viên;
          12. Định kỳ kiểm tra, giám sát về những quyết định, hoạt động của Ban Thường trực, Ban Kiểm tra Hiệp hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội.
          Điều 6. Chế độ làm việc của Ban Chấp hành.
          1. BCH làm việc theo chế độ tập thể lãnh đao, biểu quyết theo nguyên tắc đa số, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công;
          2. Thành viên BCH Hiệp hội có thể miễn nhiệm trước thời hạn theo quy định của đại hội bất thường hoặc theo đề nghị của 2/3 số hội viên. Trong trường hợp thành viên của BCH không còn công tác tại đơn vị, thì đơn vị có thành viên đó được cử người khác thay thế và phải thông báo cho Chủ tịch Hiệp hội trong vòng 30 ngày. Người được cử thay thế chỉ được công nhận là thành viên BCH với sự chấp thuận của ít nhất 2/3 số thành viên BCH;
          3. BCH họp thường kỳ 6 tháng một lần. Khi cần, BCH có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hiệp hội. Trong trường hợp không thể họp được, BCH cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản;
          4. Các ủy viên BCH được phân công theo từng lĩnh vực, căn cứ trên nhiệm vụ của Hiệp hội, nguyện vọng của hội viên và nhu cầu thực tế của lĩnh vực bất động sản, có nhiệm vụ nêu ra định hướng và hướng dẫn văn phòng Hiệp hội triển khai, chịu trách nhiệm trước BCH và hội viên về lĩnh vực phụ trách;
          5. Phụ cấp hội họp, đi công tác của BCH được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Hiệp hội.
 
 
 
Chương III
                  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
   CỦA BAN THƯỜNG TRỰC
 
          Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực.
            1. Giúp Ban Chấp hành Hiệp hội triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của BCH; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;
          2. Chuẩn bị các nội dung như: Báo cáo, nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên của Hiệp hội. Dự thảo về các chương trình hoạt động, nghị quyết các kỳ họp giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội; quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;
          3. Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội theo nghị quyết của BCH; quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội;
          4. Xem xét, đề nghị Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định việc bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành mới theo quy định Điều lệ Hiệp hội;
          5. Quyết định việc kết nạp các hội viên mới của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội;
          6. Thay mặt Hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ và các mối quan hệ của Hiệp hội trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại mà Hiệp hội tham gia trên những lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội;
          7. Xét khen thưởng và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng tổ chức trực thuộc Hiệp hội hoặc Hội viên của Hiệp hội có thành tích xuất sắc nhưng phải báo cáo với Ban Chấp hành Hiệp hội tại kỳ họp gần nhất để Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.
          Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch.
1. Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trong các mối quan hệ trong, ngoài nước và trước pháp luât;
2. Là chủ tài khoản của Hiệp hội, có thể ủy quyền cho một Phó Chủ tịch hoặc Tổng Thư ký đứng tên chủ tài khoản để giải quyết tài chính khi Chủ tịch đi vắng;
          3. Quyết định các khoản thu, chi và sử dụng tài sản của Hiệp hội trong khuôn khổ các quy định, quy chế về thu, chi và quản lý tài sản đã được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí thông qua bằng văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          4. Tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị thường niên và các quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội;
          5. Chủ trì các cuộc họp của Hiệp hội, Ban chấp hành và Ban Thường trực;
          6. Trực tiếp điều hành Ban Thường trực Hiệp hội và bộ phận thường trực Hiệp hội;
          7. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và Ban Chấp hành Hiệp hội;
          8. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội;
          9. Thay mặt Hiệp hội trong các công tác đối nội, đối ngoại của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          10. Ký quyết định thành lập các tổ chức và đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          11. Chịu trách nhiệm phân công công tác đối với các Phó Chủ tịch Hiệp hội trong từng lĩnh vực công việc của Hiệp hội;
          12. Ký quyết định kết nạp, khai trừ hội viên, khen thưởng và kỷ luật các đơn vị, tổ chức, các cá nhân trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          13. Ký các hợp đồng về tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại bộ phận của Hiệp hội, theo quy định của Bộ Luật Lao động và Điều lệ Hiệp hội.
            Điều 9. Nhiệm vụ quyền hạn của các Phó Chủ tịch.
           Các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch ủy quyền cho một Phó Chủ tịch điều hành các hoạt động của Hiệp hội.
           Các phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công phụ trách một số công tác chuyên môn cụ thể như sau.
  1. Phó Chủ tịch: Bà Võ Khánh Yên
         Có  nhiệm vụ, quyền hạn:
- Chỉ đạo Tổng Thư ký, Văn phòng Hiệp hội thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo các hoạt động của Hiệp hội; chuẩn bị những nội dung, chương trình đại hội, hội nghị của BCH, Ban Thường trực; thu thập và cung cấp những thông tin về chuyên môn cho hội viên;
- Chỉ đạo Văn phòng lập kế hoạch, dự toán tài chính hàng năm;
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Hiệp hội do Văn phòng Hiệp hội lập;
- Tổ chức huy động các nguồn tài trợ phục vụ hoạt động của Hiệp hội;
- Giám sát việc sử dụng quỹ Đầu tư Phát triển của Hiệp hội;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tập huấn, đào tạo hội viên.
          2. Phó Chủ tịch: ông Lê Hồng Việt.
 Có  nhiệm vụ, quyền hạn:
- Phụ trách công tác tổng hợp các chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư, khai thác và kinh doanh bất động sản;
- Tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bất động sản cho hội viên của Hiệp hội;
- Phụ trách hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản do Hiệp hội quản lý;
- Phụ trách các hoạt động đối ngoại phục vụ chương trình công tác của Hiệp hội; các chương trình quan hệ hợp tác trong và ngoài tỉnh.
        3. Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Xuân Hòa.
  Có  nhiệm vụ, quyền hạn:
- Phụ trách các hoạt động đối ngoại phục vụ chương trình công tác của Hiệp hội; các chương trình quan hệ hợp tác trong và ngoài tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác Tổ chức xây dựng Hiệp hội và phát triển hội viên;
- Điều tra các nhu cầu của hội viên, tổng hợp, phân tích tham mưu cho Chủ tịch về công tác chăm sóc hội viên;
- Thường xuyên điều tra khảo sát các tổ chức cá nhân, trực tiếp phụ trách công tác xây dựng kế hoạch chăm sóc hội viên, phát triển hội viên theo từng quý từng năm;
 
         4. Phó Chủ tịch: Bà Đinh Thị Hồng Liên.
            Có  nhiệm vụ, quyền hạn:
- Chỉ đạo công tác văn hóa, thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Hiệp hội;
- Tổ chức điều hành, xây dựng nội dung chương trình các sự kiện trọng đại của Hiệp hội;
- Tham mưu cho Thường Trực tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo, tọa đàm, kết nghĩa với các tổ chức hội, các đơn vị trong và ngoài tỉnh;
- Chỉ đạo các hoạt động xã hội, công tác từ thiện.
             Điều 10. Nhiệm vụ quyền hạn Tổng Thư ký và các Phó Tổng Thư ký.
  1. Tổng Thư ký.
          Tổng thư ký Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội điều hành công việc hàng ngày của Hiệp hội theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và theo Quy chế của Hiệp hội đã được Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội thông qua; Tổng Thư ký do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu và miễn nhiệm, có thể làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.
          Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của văn phòng Hiệp hội và có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:
          - Xây dựng Quy chế hoạt động của văn phòng, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Thường trực thông qua và báo cáo trước Ban Chấp hành Hiệp hội để Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định;
          - Định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội;
          - Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội;
          - Quản lý văn bản, tài liệu của Hiệp hội;
          - Thư ký các kỳ Đại hội, Hội nghị thường niên của Hiệp hội và các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội;
          - Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội;
          - Đôn đốc các tổ chức cơ sở trực thuộc, các uỷ viên Ban Chấp hành thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành và Ban Thường trực Hiệp hội.
          2. Phó Tổng Thư ký Hiệp hội:
          Phó Tổng Thư ký Hiệp hội do Tổng Thư ký Hiệp hội đề nghị và được Ban Chấp hành Hiệp hội chấp thuận bằng văn bản và trình Chủ tịch Hiệp hội để Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định bổ nhiệm.
          Chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng Thư ký Hiệp hội, thực hiện những công việc được Tổng Thư ký Hiệp hội phân công và thay mặt Tổng Thư ký Hiệp hội khi Tổng Thư ký Hiệp hội vắng mặt hoặc ủy quyền theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.    Phó Tổng Thư ký Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Chấp hành Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.
Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Tổng Thư ký:
             a) Phó Tổng Thư ký kiêm Phó Chánh Văn phòng hiệp hội: Huỳnh Thục Nhi
Có nhiệm vụ giúp Tổng Thư ký quản lý, điều hành hoạt động của văn phòng; quản lý tài chính, tài sản, báo cáo tổng hợp hoạt động tài chính, tài sản cho Ban Chấp hành và Ban Thường trực theo quy định; dự thảo văn bản, quản lý văn bản, văn thư; sắp xếp lịch công tác, tổ chức thực hiện các hoạt động của Hiệp hội theo kế hoạch đã duyệt; đôn đốc, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhân viên văn phòng thực hiện nhiệm vụ được phân công; báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của văn phòng; xử lý một số công việc được Tổng Thư ký ủy quyền bằng văn bản.
       b) Phó Tồng thư ký: Lưu Đức Thảo.
Có nhiệm vụ thu thập, xử lý tổng hợp thông tin về hoạt động bất động sản, tình hình kinh tế thế giới, trong nước và địa phương, chính sách pháp luật có liên quan đến Bất động sản và giá cả thị trường; xây dựng các báo cáo nghiên cứu, dự báo và đánh giá thị trường bất động sản; đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ hội viên tăng cường hiệu quả kinh doanh bất động sản.
        c) Phó Tổng Thư ký: Lê Đức Hiền.
Có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi công tác Tổ chức, xây dựng Hiệp hội và phát triển hội viên theo chỉ đạo của Ban Thường trực Hiệp hội; tham mưu cho Ban Thường trực Hiệp hội quan tâm đến đời sống hội viên, các hoạt động tình nghĩa; tìm các giải pháp huy động các nguồn lực gây vốn, quỹ cho Hiệp hội.
       d) Phó Tổng Thư ký: Trần Công Thi.
Có nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Hiệp hội công tác văn hóa, thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Hiệp hội; phụ trách trực tiếp Website của Hiệp hội và tạp chí tuyên truyền (nếu có); tham mưu cho Thường Trực tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo, tọa đàm, kết nghĩa với các tổ chức hội, các đơn vị trong và ngoài tỉnh.
           Điều 11.  Văn phòng và các Ban Chuyên môn.
          1.Văn phòng Hiệp hội do Tổng Thư ký phụ trách là bộ phận thường trực giúp việc điều hành các hoạt động của Hiệp hội và Ban Chấp hành Hiệp hội, gồm: Chánh Văn phòng và các chuyên viên  giúp việc Chánh văn phòng, được biên chế hiện nay như sau:
a) Chánh Văn phòng:  Đặng Viết Tú - Tổng Thư ký Hiệp hội kiêm
b) Phó Chánh Văn Phòng:  Huỳnh Thục Nhi
c) Chuyên viên  Văn phòng: Trần Thanh Thủy Linh.
          2. Trong quá trình hoạt động và phát triển của Hiệp hội, Ban Chấp hành sẽ quyết định thành lập:
          a) Các Chi hội trực thuộc Hiệp hội.
          b) Các Ban chuyên môn để hỗ trợ và giúp việc cho Ban Chấp hành.
          c) Các Đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật. 
          Trước mắt giao cho Ban Thường trực chỉ đạo Tổng Thư ký Hiệp hội nghiên cứu đề xuất: Thành lập các Chi hội; Trung tâm tư vấn, dự báo và cung cấp thông tin về bất động sản.
          3. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Hiệp hội và các Ban Chuyên môn của Hiệp hội do Tổng Thư ký Hiệp hội dự trù trình Ban Thường trực Hiệp hội phê duyệt và báo cáo BCH Hiệp hội thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
         Điều 12. Sàn giao dịch Bất động sản của Hiệp hội.
Ban Chấp hành giao cho Ban Thường trực chỉ đạo, điều hành các Sàn giao dịch Bất động sản của các hội viên Hiệp hội hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
          Điều 13. Chế độ làm việc của Ban Thường trực:
           1. Ban Thường trực hoạt động theo quy chế được Ban Chấp hành Hiệp hội thông qua, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
          2. Ban Thường trực mỗi năm họp 2 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội, hoặc trên 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Thường trực;
          3. Các cuộc họp của Ban Thường trực là hợp lệ khi có 2/3 (hai phần ba) ủy viên Ban Thường trực tham dự họp. Ban thường trực có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường trực quyết định;
           4. Các nghị quyết, quyết định của ban Thường trực được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường trực dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.
 
Chương IV
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
          Điều 14. Các thành viên trong BCH Hiệp hội có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào trong Quy chế không còn phù hợp hoặc cần bổ sung, điều chỉnh thì đề nghị BCH xem xét quyết định.
          Điều 15: Ban thường trực Hiệp hội có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế làm việc của BCH. Hàng năm thực hiện việc rà soát, xem xét đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế, báo cáo BCH quyết định.
 
                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
                                                                                         CHỦ TỊCH
                      
                                                                                             Đã ký

                                                                                     Nguyễn Xuân Thùy
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: nhatrang-khrea

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lời khuyên Tài chính

Quá trình thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha trang - Khánh Hòa

     Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến kích phát triển   doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhờ đó, nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân có chuyển biến tích cực, nhiều cấp...

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay451
  • Tháng hiện tại7,440
  • Tổng lượt truy cập593,408
Kinh doanh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Hiệp hội bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa qua kênh thông tin nào?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin Bất động sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây